Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji wraz z Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do Lublina 24-25 maja 2018 (czwartek i piątek) na III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji – spotkanie naukowców i praktyków działających na rzecz synergii pracowników i organizacji.

Spotkanie będzie poświęcone lepszemu poznaniu wyzwań, które stawiane są psychologii pracy i organizacji w obecnym czasie i znalezieniu recept służących ochronie podmiotowości człowieka w pracy. Wśród dynamicznych zmian dotyczących pracy i organizacji na plan pierwszy wysuwają się zmiany natury pracy (np. dejobbing), czwarta rewolucja przemysłowa (Industrie 4.0), zmiany pokoleniowe (pokolenie X;Y;Z;α itd.). Można powiedzieć, że zmienia się prawie wszystko i to w bardzo szybkim tempie. Dlatego Zjazd będzie skoncentrowany na pytaniu: Jak radzić sobie z nowymi wymaganiami, gdy bycie dobrym już nie wystarcza i oczekiwane jest być doskonałym (również od psychologii pracy i organizacji)?

Psychologia pracy i organizacji, która od samego początku stawiała sobie cele związane nie tylko ze wzrostem efektywności pracy i poprawą sytuacji organizacji, ale także z ochroną podmiotowości pracownika i wspierania satysfakcji z pracy, również i dziś ma wiele do zrobienia. Trzeba znaleźć zarówno sposoby minimalizowania zjawisk negatywnych (kryzys przywództwa, stres, wypalenie zawodowe, mobbing, zachowania kontrproduktywne i inne), ale także promowania pozytywnych działań (dobrostan w pracy, job craffting, rozwój osobisty, rozwój organizacji, itp.). Dlatego hasłem konferencji jest zdanie: Nowe wyzwania w pracy – innowacyjne działania psychologii

Zapraszamy do zgłaszania udziału w naszym spotkaniu. W trakcie Zjazdu przewidujemy wystąpienia kluczowych mówców, wystąpienia ustne, sesje plakatowe i warsztaty oraz ciekawy program kulturalny. Udział jak najszerszego spektrum badaczy i praktyków pozwoli nam stworzyć szeroką płaszczyznę wymiany myśli. Już teraz można zgłaszać swój udział na stronie:

http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja/rejestracja.

Chcielibyśmy by pozostał również materialny ślad naszego spotkania w postaci publikacji w czasopismach naukowych. Obecnie prowadzimy w tej sprawie przygotowania. Rozmawiamy z redakcjami takich czasopism jak: Przegląd Psychologiczny, Psychologia Społeczna, Roczniki Psychologiczne, Czasopismo Psychologiczne, Polskie Forum Psychologiczne, Polish Journal of Applied Psychology, Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration, European Journal of Work and Organizational Psychology.

Informacje na temat miejsca obrad, terminów i warunków udziału można znaleźć na stronie http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja

Do zobaczenia w mieście zawarcia Unii Lubelskiej – projektu wielkiej restrukturyzacji,

dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

 

W dniach 17-20 maja w Dublinie w Irlandii miał miejsce „18th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology” (EAWOP). Tym razem zatytułowany został Enabling Change through Work and Organizational Psychology: Opportunities and Challenges for Research and Practice. W kongresie aktywnie uczestniczyli także polscy psychologowie pracy i organizacji, w tym kilkunastu członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, na czele z prezes stowarzyszenia prof. Barbarą Kożusznik.

Cztery dni kongresu w gościnnym University College Dublin wypełnione były: warsztatami, sympozjami, seminariami, debatami, wykładami, sesjami posterowymi, a także spotkaniami tematycznymi lub w gronie znajomych. Każdy z uczestników znalazł interesujące go treści oraz miał okazję posłuchać specjalistów z różnych dziedzin rozległej dyscypliny, jaką stała się przez lata psychologia pracy i organizacji. Rzeczywiście zakres tematyczny kongresu był imponujący, podobnie jak liczba uczestników, szacowana przez organizatorów (Psychological Society of Ireland & Univeristy College Dublin) na 1700 osób.

Read the rest of this entry »

Życzenia świąteczne

Kategoria: Wiadomości

11 Kwi 2017

 

Zdrowych i spokojnych oraz pełnych radości i nadziei Świąt Wielkiej Nocy

życzy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Instytut Badawczy IDOCAL (Institute for Research in Psychology of Human Resources, Organizational Development and Work Quality of Life) to jednostka Uniwersytetu w Walencji (Hiszpania) promująca badania ukierunkowane na poprawę jakości życia zawodowego i organizacji miejsc pracy. Członkiem Rady Naukowej IDOCAL została prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO).

Instytut IDOCAL ma za zadanie promowanie i upowszechnianie wyników badań naukowych, szczególnie w tym zakresie, w którym metody i narzędzia psychologii mogą wpierać rozwój w różnych obszarach życia społecznego, na przykład przyczyniać się lepszego funkcjonowania organizacji czy do poprawy jakości życia zawodowego.

Uniwersytet w Walencji zatwierdził utworzenie Rady Naukowej Instytutu Badawczego IDOCAL w marcu 2017 roku. Liczy ona obecnie pięć osób z czterech krajów.

Współczesny świat jest światem zmian. Nie ma chyba dziedziny, dla której ostatnie dziesięciolecia nie byłyby czasem przełomu.  Postęp technologiczny, globalizacja, przemiany społeczno-kulturowe, to tylko wybrane obszary zmian. Niczym w soczewce wszystkie te przeobrażenia skupiają się w organizacji, modyfikując jej charakter, sposób funkcjonowania czy proces zarządzania – jednak przede wszystkim zachowań ludzi. Celem konferencji zaplanowanej na 23–25 listopada 2017 roku jest nawiązanie współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce zajmującymi się problematyką zachowań organizacyjnych oraz określenie współczesnych kierunków zmian i badań w tym zakresie. Intencją organizatorów jest by konferencja miała charakter interdyscyplinarny, dlatego do udziału w niej zaproszeni są przedstawiciele nauk o zarządzaniu, socjologii i psychologii. Termin rejestracji upływa dnia 30 marca 2017 roku. Szczegółowe informacje: http://zachowania2017.syskonf.pl/

Konferencja, która odbędzie sie 1-2 czerwca 2017 r., podtrzymuje interdyscyplinarny charakter, wzbogacony w aktualnej edycji o aspekt prawny, skupiając problematykę współpracy lekarzy, psychologów oraz prawników w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki bezpieczeństwa a także orzecznictwa w zawodach wymagających szczególnych predyspozycji psychicznych i motorycznych. Dotyczy to tych sfer działalności człowieka, gdzie aktualne możliwości psychofizjologiczne decydują o życiu i bezpieczeństwie innych.

Organizatorem konferencji jest katowicki wydział Uniwersytetu SWPS, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz firma GPE Psychotronics.

Zgłoszenia udziału w konferencji będą przyjmowane do dnia 15 maja 2017 r. 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konferencji znajdują się w załączonym pliku oraz pod adresem: swps.pl/konferencja_katowice_2017

We wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej Jean–Claude Juncker obwieścił w swoim Orędziu o stanie Unii powstanie Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS), a już w połowie tego roku program ma ruszyć. W ciągu kilku dni do udziału w nim zgłosiło się około 10 tysięcy osób. Europejski Korpus Solidarności to program, którego celem jest umożliwienie osobom w wieku 18-30 lat zaangażowanie się w wolontariat, odbycie praktyk, a nawet znalezienie pierwszej pracy na terenie całej Unii – o ile tylko proponowane zadania, wykonywane w ramach Korpusu, realizują ideę solidarności. W największym skrócie: ochotnicy, chcący się włączyć w rozmaite projekty społeczne realizowane w całej Unii, powinni zarejestrować się w systemie Korpusu. Przy tej okazji będą mogli podać swoje dane, zainteresowania, preferencje dotyczące rodzaju projektów, w których chcą uczestniczyć, czasu, jaki mogą na nie poświęcić, miejsca ich realizowania, momentu, od którego mogą zacząć, czy doświadczenia. Następnie muszą cierpliwie czekać na propozycję udziału w konkretnym przedsięwzięciu. Więcej na ten temat: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2019660.html

Exante Conferences & Publications Sp. z o.o. zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Organizacja w kryzysie. Kryzys w organizacji”, która odbędzie się 18 marca 2017 w Poznaniu. Szczegóły: exante.com.pl/konferencje-poznan

W dniach 3-4 kwietnia 2017 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa „Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w dydaktyce i badaniach naukowych. Perspektywa PRME”. Konferencja organizowana jest przez Katedrę Socjologii i Filozofii UEP pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Polskiego Stowarzyszenia Etyków Biznesu EBEN Polska. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do połowy marca br. Więcej informacji: http://spolecznaodpowiedzialnosc.ue.poznan.pl/

19-20.06.2017 odbędzie się konferencja „Strategie w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy” to coroczne forum wymiany poglądów i doświadczeń związanych z zagadnieniami podejmowania decyzji oraz kształtowania strategii w organizacjach. Motywem przewodnim tegorocznej, XIII edycji konferencji, są „Współczesne trendy w zarządzaniu i w technologiach informacyjnych”. Więcej informacji: http://dydaktyka.polsl.pl/ziie/strategie2017/site/index.html