Archive for the ‘Publikacje’ Category

Podczas całego dnia wystąpień i dyskusji udało się osiągnąć cel konferencji, jakim było omówienie szczególnych wyzwań naszych czasów wymagających kreatywności, innowacyjności i współpracy. Niezwykle ważne jest dzisiaj wykorzystanie talentów kobiet na stanowiskach kierowniczych i wspieranie ich w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z ogromnego zaangażowania, obciążenia i poświęcenia podejmowanym działaniom. Wszystko to powoduje, że kobiety pełniące […]

  • Możliwość komentowania Konferencja pt. ?Women at the Top? ? Raport została wyłączona

Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabraknąć analizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu patologiom organizacji. Czytelnika zainteresują takie zagadnienia, jak: uczciwość w […]

  • Możliwość komentowania Oblicza patologii zawodowych i społecznych została wyłączona

Na stronach Wydawnictwa Naukowego Texter opublikowana została książka Szef X – Pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Wśród autorów publikacji jest dr hab. Barbara Mróz, prof. w UZZM. Książkę tworzy sześć rozdziałów: Rodzic i dziecko czy partnerzy? Różnice generacyjne w relacjach szef-pracownik z perspektywy kontraktu psychologicznego, Pokolenie X i Y ? podobieństwa i różnice […]

  • Możliwość komentowania Szef X – Pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y została wyłączona

Celem książki jest wskazanie na rolę i znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu organizacjami, a szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Publikacja może być wykorzystywana przez osoby zainteresowane podejmowaniem badań empirycznych w dużych i średnich organizacjach usługowych i produkcyjnych. Jej odbiorcami mogą być studenci kierunków biznesowych oraz kadra kierownicza współczesnych organizacji. W szczególny sposób Autor adresuje treści […]

  • Możliwość komentowania Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym została wyłączona

Nie da się zrozumieć fenomenu czasu bez uwzględnienia różnorodności sposobów jego doświadczania, wynikających z uwarunkowań psychologicznych i różnic indywidualnychmiędzy ludźmi (m.in. w zakresie cech osobowości, motywacji, chronotypu). Te uwarunkowania i różnice determinują postawy pracowników wobec czasu pracy. Więcej informacji o publikacji znajduje się na stronie Wydawnictwa Difin.

  • Możliwość komentowania Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego została wyłączona

Książka pod redakcją naukową Renaty Oczkowskiej i Urszuli Bukowskiej zwraca uwagę na to, że rozwój zasobów ludzkich jest niejednokrotnie postrzegany w kategoriach inwestycji. Nie zawsze jednak przebiega on na tyle sprawnie i skutecznie, by uzasadnione było takie jego postrzeganie. Dlatego też w niniejszej publikacji Autorzy zwrócili uwagę na różne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, przyczyniające się […]

  • Możliwość komentowania Rozwój zasobów ludzkich organizacji została wyłączona

Książka „Psychologia przemysłowa” dr hab., prof. UMCS Katarzyny Markiewicz zawiera informacje o początkach i historycznym tle rozwoju psychologii przemysłowej. Ukazuje związek między psychologią przemysłową, psychologią pracy i psychologią zarządzania. Ważną część książki stanowią informacje na temat zadań współczesnych psychologów przemysłowych, jak B+R czy projekt Mars 2030.

  • Możliwość komentowania Psychologia przemysłowa została wyłączona

Książka „Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji” autorstwa dr Agaty Chudzickiej-Czupały zawiera przegląd badań poświęconych sposobom budowania uzasadnień decyzji etycznych i źródeł moralnego oraz niemoralnego zachowania się człowieka w miejscu pracy. W publikacji zaprezentowano trzy różne perspektywy moralne uczestników sytuacji etycznych w miejscu pracy: sprawcy krzywdy, ich ofiary oraz świadka, ukazując specyfikę doświadczeń i przeżyć […]

  • Możliwość komentowania Dwie książki dr Agaty Chudzickiej-Czupały została wyłączona

Książka dr hab. Elżbiety Kowalczyk profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poświęcona jest problematyce psychologii organizacji i zarządzania. Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza z ich omawia podstawowe kwestie związane z funcjonowaniem człowieka w organizacji – koncepcje psychologiczne, różnice indywidualne oraz emocje i motywacje w kontekście pracy zawodowej. […]

  • Możliwość komentowania Człowiek, kariera, organizacja. Siła psychologii stosowanej została wyłączona

Książka dr Elżbiety Turskiej z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego przedstawia problematykę kariery ludzi młodych. W części teoretycznej analizuje przemiany, które dokonały się w tym obszarze w konsekwencji procesów globalizacyjno-restrukturyzacyjnych, prezentuje nowe modele funkcjonowania zawodowego. Część empiryczna, oparta na koncepcji kapitału kariery, prezentuje badania dotyczące gromadzenia tego kapitału przez ludzi młodych w etapie […]

  • Możliwość komentowania Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje została wyłączona