Archive for the ‘Publikacje’ Category

Nie da się zrozumieć fenomenu czasu bez uwzględnienia różnorodności sposobów jego doświadczania, wynikających z uwarunkowań psychologicznych i różnic indywidualnychmiędzy ludźmi (m.in. w zakresie cech osobowości, motywacji, chronotypu). Te uwarunkowania i różnice determinują postawy pracowników wobec czasu pracy. Więcej informacji o publikacji znajduje się na stronie Wydawnictwa Difin.

  • Możliwość komentowania Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego została wyłączona

Książka pod redakcją naukową Renaty Oczkowskiej i Urszuli Bukowskiej zwraca uwagę na to, że rozwój zasobów ludzkich jest niejednokrotnie postrzegany w kategoriach inwestycji. Nie zawsze jednak przebiega on na tyle sprawnie i skutecznie, by uzasadnione było takie jego postrzeganie. Dlatego też w niniejszej publikacji Autorzy zwrócili uwagę na różne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, przyczyniające się do […]

  • Możliwość komentowania Rozwój zasobów ludzkich organizacji została wyłączona

Książka „Psychologia przemysłowa” dr hab., prof. UMCS Katarzyny Markiewicz zawiera informacje o początkach i historycznym tle rozwoju psychologii przemysłowej. Ukazuje związek między psychologią przemysłową, psychologią pracy i psychologią zarządzania. Ważną część książki stanowią informacje na temat zadań współczesnych psychologów przemysłowych, jak B+R czy projekt Mars 2030.

  • Możliwość komentowania Psychologia przemysłowa została wyłączona

Książka „Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji” autorstwa dr Agaty Chudzickiej-Czupały zawiera przegląd badań poświęconych sposobom budowania uzasadnień decyzji etycznych i źródeł moralnego oraz niemoralnego zachowania się człowieka w miejscu pracy. W publikacji zaprezentowano trzy różne perspektywy moralne uczestników sytuacji etycznych w miejscu pracy: sprawcy krzywdy, ich ofiary oraz świadka, ukazując specyfikę doświadczeń i przeżyć […]

  • Możliwość komentowania Dwie książki dr Agaty Chudzickiej-Czupały została wyłączona

Książka dr hab. Elżbiety Kowalczyk profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu poświęcona jest problematyce psychologii organizacji i zarządzania. Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza z ich omawia podstawowe kwestie związane z funcjonowaniem człowieka w organizacji – koncepcje psychologiczne, różnice indywidualne oraz emocje i motywacje w kontekście pracy zawodowej. […]

  • Możliwość komentowania Człowiek, kariera, organizacja. Siła psychologii stosowanej została wyłączona

Książka dr Elżbiety Turskiej z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego przedstawia problematykę kariery ludzi młodych. W części teoretycznej analizuje przemiany, które dokonały się w tym obszarze w konsekwencji procesów globalizacyjno-restrukturyzacyjnych, prezentuje nowe modele funkcjonowania zawodowego. Część empiryczna, oparta na koncepcji kapitału kariery, prezentuje badania dotyczące gromadzenia tego kapitału przez ludzi młodych w etapie […]

  • Możliwość komentowania Kapitał kariery ludzi młodych. Uwarunkowania i konsekwencje została wyłączona

Lucyna Golińska w swojej najnowszej książce pt. „Pracoholizm inaczej” zwraca uwagę, że jedną z najpoważniejszych konsekwencji pracoholizmu jest narastająca anhedonia, czyli pogłębiająca się trudność w przeżywaniu emocji pozytywnych. Prezentowana czytelnikowi książka pokazuje pracoholizm w nowym ujęciu, stanowiąc kontynuację książki „Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja”. Predyspozycje osobowościowe mogą się ujawniać w trzech różnych formach: jako tendencje obsesyjno-kompulsywne, narcystyczne lub […]

  • Możliwość komentowania Pracoholizm inaczej została wyłączona

Zarządzanie zasobami ludzkimi, jak wiele wskazuje, wyczerpało swoje możliwości rozwoju i stoi przed wieloma dylematami oraz wyzwaniami; rozwój nowych dziedzin i nurtów wiedzy, które pokazują autorzy, stawia pod znakiem zapytania podstawowe dotychczasowe założenia ZZL-u. Książka zawiera unikalne przeglądy badań, reasumpcję długookresowych i burzliwych polemik oraz nowe modele, będące podsumowaniem wielu lat pracy autorów poszczególnych rozdziałów. […]

  • Możliwość komentowania Przyszłość zarządzania zasobami ludzkimi. Dylematy i wyzwania została wyłączona

Katarzyna Stasiuk i Dominika Maison, autorki „Psychologii konsumenta”, wydanej przez Wydawnictwo PWN szukają odpowiedzi na pytania o to, dlaczego kupujemy produkty luksusowe? Czy można wpływać na konsumentów poza ich świadomością? Kto i kiedy kupuje pod wpływem impulsu? Na te i wiele innych pytań odpowiadają autorki tej książki. Wskazują, skąd można czerpać wiedzę o zachowaniach konsumentów, a następnie określają […]

  • Możliwość komentowania Psychologia konsumenta została wyłączona

Istotna część zawartych w książce rozważań jest poświęcona okresowym badaniom i pomiarom poziomu satysfakcji zawodowej pracownika – kwestiom bardzo ważnym z punktu widzenia zarówno menedżera, jak i pracodawcy. Marta Juchnowicz przedstawia zweryfikowaną w praktyce, kompleksową metodę diagnozowania poziomu i czynników menedżerowie mają realny wpływ, dlatego w książce znalazły się także informacje na temat sposobów skutecznego kształtowania poziomu satysfakcji zawodowej. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni kierunków […]

  • Możliwość komentowania Satysfakcja zawodowa pracowników – kreator kapitału ludzkiego została wyłączona