Zapraszamy do lektury książki „KOMPETENCJE OSOBOWOŚCIOWE I TWÓRCZE. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników” autorstwa członkiń PSPO – profesor Barbary Mróz oraz profesor Agaty Chudzickiej-Czupały.

Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca warta jest publikacji, gdyż wnosi nowy wkład w rozumienie analizowanych zagadnień (prof. dr hab. Augustyn Bańka, Uniwersytet SWPS – z recenzji)

Więcej informacji: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2718&

Polecamy Państwa uwadze autorską książkę dr Małgorzaty Chrupały-Pniak, Sekretarz PSPO. Praca prezentuje autorski interdyscyplinarny model kompetencji relacyjnej w ramach współpracy gospodarczej. Nowością jest wprowadzenie do modelu, obok zmiennych ekonomicznych, dodatkowych zmiennych psychologicznych. Celem publikacji jest zintegrowanie teorii i koncepcji z obszaru nauk o zarządzaniu z dorobkiem współczesnej psychologii. W pierwszej części pracy przedstawione zostały teoretyczne podstawy współpracy międzyorganizacyjnej na poziomie przedsiębiorstwa, zespołów zaangażowanych w kooperację i jednostkowym (kierowniczym i pracowniczym). W drugiej części w oparciu o wyniki badań własnych autorka buduje psychologiczny portret kierownika, pracownika i zespołu zaangażowanych w międzyorganizacyjną współpracę. Informacje można odnaleźć na stronie http://www.ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=3077

Zapraszamy do lektury książki dr. Łukasza Baki pt. „Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?”. Dr Łukasz Baka jest psychologiem i pedagogiem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB w Warszawie.

Co sprawia, że pracownicy szkodzą organizacji? Jakie motywy nimi kierują? Czy zachowania szkodliwe są wynikiem oddziaływań czynników środowiska pracy, czy też względnie trwałych dyspozycji psychicznych?

Autor książki od dawna poszukuje odpowiedzi na te i podobne pytania. Swoje przemyślenia, obserwacje, a także wyniki badań zawarł w niniejszej monografii. Książka podejmuje zagadnienie zachowań kontrproduktywnych w pracy.

Chociaż na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w światowej literaturze psychologicznej obserwuje się wzmożone zainteresowanie tą problematyką, w Polsce rzadko jest ona podejmowana. Powołując się na klasyczne ujęcia tematu, jak również na wyniki najnowszych badań, dr Łukasz Baka przedstawia sposoby konceptualizacji problemu, modele teoretyczne, typologie, metody pomiaru, a także organizacyjne i osobowościowe wyznaczniki zachowań kontrproduktywnych. Następnie prezentuje serię sześciu własnych badań w różnych grupach zawodowych, których wspólnym celem było poznanie mechanizmów rozwoju tego typu zachowań.

Książka adresowana jest zarówno do pracowników naukowych i studentów specjalizujących się w psychologii pracy i organizacji, jak i do praktyków na co dzień zajmujących się zarządzaniem personelem – menedżerów, liderów grup, specjalistów działów kadr.

Więcej informacji: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2681

Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej oraz Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej zapraszają na III Konferencję Psychologii Pozytywnej „20 lat psychologii pozytywnej – Co udało się zbudować przez ostatnie dwie dekady?”

  • Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 lipca 2018 na APS w Warszawie
  • Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce, dlatego zapraszamy na nią zarówno naukowców, jak i praktyków, którzy są zainteresowani najnowszymi odkryciami z tej dziedziny oraz w swojej pracy chcą wykorzystywać praktykę opartą na dowodach naukowych. Konferencja będzie wyjątkową okazją do spotkania i wymiany doświadczeń zarówno dla badaczy, jak i osób zajmujących się na co dzień rozwojem osobistym
  • Gośćmi specjalnym konferencji będą:
    Barbara Fredrickson z North Carolina University, światowy ekspert z dziedziny pozytywnych emocji oraz rozwijania pozytywności, autorka teorii budowania i poszerzania zasobów (broaden-and-built theory), za którą otrzymała nagrodę Tempelton Prize in Positive Psychology
    Joar Vittersø z Universytetu w Tromsø, wybitny badacz dobrostanu psychicznego oraz wyznaczników dobrego życia.
  • W trakcie Konferencji organizowany jest Pierwszy Zjazd Absolwentów Studiów Podyplomowych z Psychologii Pozytywnej (ZASPPP). Zapraszamy wszystkich absolwentów studiów podyplomowych z zakresu psychologii pozytywnej z Uniwersytetu SWPS, z Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni wyższych w Polsce w celu wspólnej integracji i wymiany doświadczeń

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji wzięła udział 28 listopada – 1 grudnia w Regional Conference of Psychology (RCP 2017) w Hanoi (Wietnam). Była to pierwsza taka konferencja w Azji Południowo-Wschodniej.  W konferencji wzięło udział 491 delegatów z 34 krajów i terytoriów, w tym 291 psychologów z 90 instytucji i organizacji z Wietnamu. Profesor Kożusznik wzięła udział w konferencji na zaproszenie organizatora, czyli International Association of Applied Psychology – największego stowarzyszenia psychologii stosowanej na świecie, w którym pełni funkcję president-elect Division 1 zajmującej się problematyką psychologii pracy i organizacji. Na zdjęciu obok profesor Kożusznik wraz z prof. Lourdes Munduate i prof. Gary Lathamem.

Ukazała się właśnie książka współautorstwa prof. nadzw. dr hab. Barbary Mróz, członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji poświęcona zagadnieniu „Sztuki aktorskiej w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej”. Jak czytamy w recenzji prof. dr. hab. Czesława S. Nosala (Uniwersytet SWPS) „książek poświęconych psychologii aktorów jest niewiele, i to nawet w skali literatury światowej. Z tego względu z dużym uznaniem oceniam tę propozycję edytorską, pomyślaną jako praca zbiorowa z tego interesującego zakresu. Kompozycja całości książki, zawierającej trzy części, jest dobrze zaprojektowana. (…) Bardzo ciekawa kolekcja oryginalnych wypowiedzi aktorów stanowi doskonałe wsparcie i ilustrację badań psychologicznych”.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

zajmujący się psychologią pracy i organizacji,

Mamy za sobą duże wydarzenie jakiem był wrześniowy 36 Kongres Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Gdańsku. Z dumą odnotowałem, że po raz pierwszy w trakcie tego Zjazdu odbyło się aż 10 sesji poświęconych zagadnieniom psychologii pracy i organizacji. Po raz pierwszy tematyka ta stała się tak wyraźnie obecna w środowisku. Dlatego mam nadzieję, że nasz Zjazd w przyszłym roku potwierdzi zjawisko rosnącego zainteresowania problematyką psychologii pracy i organizacji.

Zachęcam do jak najszybszego zgłaszania wystąpień. Na zachętę chcę wspomnieć, że jako key-notes zgodzili się wystąpić na naszym Zjeździe Arnold Bakker i Garry Latham – myślę, że wszystkim znani psychologowie pracy i organizacji. Informację na temat ich wystąpień można zaleźć na stronie konferencji: http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja/keynote-speakers-1

Dla osób, które przygotowują się do wysłania swoich zgłoszeń kilka przypomnień:

– Referaty przewidywane są na max.15 minut.

– Autorom plakatów przypominamy, że do ich dyspozycji przygotowaliśmy pionowe plansze o wymiarach 70 x 90 cm (pionowo). W czasie sesji plakatowej jest przewidziane około 3 minut na ustną prezentację każdego plakatu (do mikrofonu).

– Pragnę nadmienić, że uczestnik Zjazdu ma prawo prezentować maksymalnie dwa referaty, niezależnie od tego czy jest pierwszym autorem czy współautorem oraz maksymalnie 3 plakaty.

Pozostaję w oczekiwaniu na zgłoszenia od Państwa ciekawych wystąpień.

Z wyrazami szacunku,

Bohdan Rożnowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

21 września 2017r. w Gdańsku podczas 36. Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) odbyło się spotkanie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Podczas spotkania omówione zostały sprawy zbliżającego się III Zjazdu PSPO w Lublinie oraz  przyjęta została propozycja zgłoszenia kandydatury Katowic jako organizatora Kongresu European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) w 2023.

W Kongresie PTP aktywny udział wzięli członkowie PSPO i przedstawili referaty w następujących ośmiu sesjach tematycznych:

– Analizy danych: Nowe wyzwania,
– Psychologia jakości życia dla jakości życia osoby w pracy i domu,
– Pozytywne (i nie tylko) funkcjonowanie w pracy,
– Wypalenie zawodowe jako współczesne zagrożenie,
– Nowe metodologie w psychologii zdrowia w pracy,
– Kariery zawodowe w czasach 3N: niejasności, nieciągłości, nieprzewidywalności na rynku pracy,
– Zachowania w pracy,
– Praca a zaburzenia zdrowia.

Pełen program dostępny jest na stronie http://www.36kongresptp.ug.edu.pl/program-ramowy

EAWOP zaprasza europejskich specjalistów pracujących w dziedzinie psychologii pracy i organizacji do uczestnictwa w 6th EAWOP Practitioner Skills WorkLab. Spotkanie obejmujące warsztaty odbędzie się 2-4 listopada 2017 r. w  Rydze na Łotwie. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Zmiany organizacyjne i kulturowe”. Uczestnicy będą rozwijać rozumienie skutecznego kierowania zmianami i wpływem kultury na proces zmiany. Szczegóły dotyczące zaproszonych ekspertów oraz możliwości udziału znajdują się na stronie http://www.eawop.org/worklab-2017

 

 

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji wraz z Katedrą Psychologii Organizacji i Zarządzania Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają do Lublina 24-25 maja 2018 (czwartek i piątek) na III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji – spotkanie naukowców i praktyków działających na rzecz synergii pracowników i organizacji.

Spotkanie będzie poświęcone lepszemu poznaniu wyzwań, które stawiane są psychologii pracy i organizacji w obecnym czasie i znalezieniu recept służących ochronie podmiotowości człowieka w pracy. Wśród dynamicznych zmian dotyczących pracy i organizacji na plan pierwszy wysuwają się zmiany natury pracy (np. dejobbing), czwarta rewolucja przemysłowa (Industrie 4.0), zmiany pokoleniowe (pokolenie X;Y;Z;α itd.). Można powiedzieć, że zmienia się prawie wszystko i to w bardzo szybkim tempie. Dlatego Zjazd będzie skoncentrowany na pytaniu: Jak radzić sobie z nowymi wymaganiami, gdy bycie dobrym już nie wystarcza i oczekiwane jest być doskonałym (również od psychologii pracy i organizacji)?

Psychologia pracy i organizacji, która od samego początku stawiała sobie cele związane nie tylko ze wzrostem efektywności pracy i poprawą sytuacji organizacji, ale także z ochroną podmiotowości pracownika i wspierania satysfakcji z pracy, również i dziś ma wiele do zrobienia. Trzeba znaleźć zarówno sposoby minimalizowania zjawisk negatywnych (kryzys przywództwa, stres, wypalenie zawodowe, mobbing, zachowania kontrproduktywne i inne), ale także promowania pozytywnych działań (dobrostan w pracy, job craffting, rozwój osobisty, rozwój organizacji, itp.). Dlatego hasłem konferencji jest zdanie: Nowe wyzwania w pracy – innowacyjne działania psychologii

Zapraszamy do zgłaszania udziału w naszym spotkaniu. W trakcie Zjazdu przewidujemy wystąpienia kluczowych mówców, wystąpienia ustne, sesje plakatowe i warsztaty oraz ciekawy program kulturalny. Udział jak najszerszego spektrum badaczy i praktyków pozwoli nam stworzyć szeroką płaszczyznę wymiany myśli. Już teraz można zgłaszać swój udział na stronie:

http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja/rejestracja.

Chcielibyśmy by pozostał również materialny ślad naszego spotkania w postaci publikacji w czasopismach naukowych. Obecnie prowadzimy w tej sprawie przygotowania. Rozmawiamy z redakcjami takich czasopism jak: Przegląd Psychologiczny, Psychologia Społeczna, Roczniki Psychologiczne, Czasopismo Psychologiczne, Polskie Forum Psychologiczne, Polish Journal of Applied Psychology, Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration, European Journal of Work and Organizational Psychology.

Informacje na temat miejsca obrad, terminów i warunków udziału można znaleźć na stronie http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja

Do zobaczenia w mieście zawarcia Unii Lubelskiej – projektu wielkiej restrukturyzacji,

dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji