Psychologowie i specjaliści HR, którzy zajmują się diagnozą za pomocą testów mogą starać się o Certyfikat dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji. Pierwsze Certyfikaty zostały wręczone 25 maja 2018r na specjalnej sesji w trakcie III Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji w Lublinie.

Korzyści płynące z obiektywnego certyfikowania kompetencji zawodowych odnoszą zarówno osoby certyfikowane, jak i ich klienci. Przede wszystkim Certyfikat poświadcza poziom kwalifikacji i motywuje do rozwoju zawodowego, w celu jego zdobycia. Grono osób certyfikowanych pozwala na zbudowanie społeczności użytkowników testów, a przez to podnoszenie jakości usług w obszarze HR. Dla klientów, szukających osoby mogącej przeprowadzić badanie testami Certyfikat dostarcza kryterium wyboru usługodawcy. W ramach procedur kontroli jakości procesów personalnych wymagane jest niezależne poświadczenie kompetencji osoby odpowiedzialnej za stosowanie testów psychologicznych.

Certyfikat europejski może być przyznawany na trzech poziomach, ale polska komisja certyfikacyjna zdecydowała o wdrożeniu poziomu 2 i 3.

O Certyfikat poziomu 2 starać się mogą osoby bez wykształcenia psychologicznego. Poświadcza on profesjonalne kompetencje w zakresie stosowania testów w badaniach (bez konstruowania nowych testów), prowadzenia badania testami oraz interpretowania wyników testów, do których używania posiada się oddzielne uprawnienia. Poza tym zakresem osoba certyfikowana jest zobowiązana do praktykowania pod nadzorem użytkownika poziomu 3.

Certyfikat poziomu 3 może zostać przyznany wyłącznie osobom z wykształceniem psychologicznym. Poświadcza on profesjonalne kompetencje w zakresie planowania i prowadzenia badania testami oraz interpretowania wyników testów, stosowania testów w badaniach i konstrukcji nowych testów, a także szkolenia użytkowników testów i prowadzenia konsultacji i doradztwa w zakresie stosowania testów. Oznacza to, że osoba certyfikowana jest kompetentna do praktykowania samodzielnie w szerokim zakresie warunków w kontekście pracy i organizacji.

Procedura uzyskiwania Certyfikatu zawiera w pierwszym kroku złożenie odpowiednich dokumentów, poświadczających poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe i inne wymagania podstawowe. W kroku drugim kandydat do Certyfikatu otrzymuje opis przypadku, którego analizę przedstawia komisji certyfikującej, a następnie omawia w trakcie spotkania z komisją.

Dokładne informacje, dotyczące Certyfikatów i procedury ich uzyskiwania są dostępne na http://nac.psychologia.pl/

Spotkanie PSPO w Warszawie

Kategoria: Wiadomości

26 Lis 2018

23 listopada w Warszawie w budynku Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Psychologii odbyło się spotkanie samodzielnych pracowników reprezentujących subdyscyplinę psychologia pracy i organizacji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. Na spotkaniu dokonaliśmy diagnozy problemów badawczych związanych z psychologią pracy i organizacji w kontekście wyzwań Świata, Europy i Ustawy 2.0 i podjęliśmy próbę określenia kierunków dalszych działań – kontynuowania wartościowych tematów badawczych, podjęcia nowych, wzmocnienia współpracy między polskimi ośrodkami i z zagranicą a także publikowania naszych tekstów tak, żeby były czytane także w świecie. Na spotkaniu omówiono też certyfikowanie kierunku kształcenia psychologia oraz specjalizacji psychologia pracy i organizacji w oparciu o projekt EuroPsy i współpracę z EFPA i PTP. Przedyskutowaliśmy możliwość włączenia się PSPO w ten proces w celu zwiększenia wartości i „marki” psychologów wykształconych na certyfikowanych uczelniach.

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO) została wybrana prezydentem Division 1 w International Association of Applied Psychology (IAAP) – największej i najstarszej na świecie międzynarodowej organizacji zrzeszającej psychologów, której największą sekcją jest sekcja psychologii pracy i organizacji (Division 1). Głównym celem zrzeszającej psychologów z większości krajów świata Division 1 jest wywieranie wpływu na kształtowanie polityki organizacji międzynarodowych (przede wszystkim ONZ, Światowej Organizacji Zdrowia oraz International Labor Organization). Divison 1 zmierza też do zwiększenia liczby swoich reprezentantów w ONZ (Nowy Jork, Wiedeń, Genewa).

Read the rest of this entry »

24-25 maja 2018 odbył się III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Gospodarzem wydarzenia był Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Jak podsumowuje Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL, w Zjeździe wzięło udział 122 uczestników z niemal wszystkich ośrodków akademickich w Polsce oraz kilku gości z zagranicznych ośrodków. W trakcie konferencji odbyło się 15 sesji naukowych oraz zaprezentowano 26 posterów naukowych dotyczących szeroko rozumianej psychologii pracy, organizacji oraz zarządzania. W trakcie konferencji była też okazja wysłuchać wykładów zaproszonych gości: prof. Gary Latham, światowej sławy specjalista psychologii organizacji z wykładem o podświadomych mechanizmach kształtujących zachowania organizacyjne i prof. Adam Biela, który mówił o potencjale metodologicznym psychologii organizacji. Zapraszamy do galerii podsumowującej na stronie: http://iiizjazdpspo.wixsite.com/konferencja/galeria

25 maja 2018 r. podczas III Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji w Lublinie odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Podczas spotkania omówiono stworzenie bazy narzędzi (kwestionariuszy, testów) psychologii pracy i organizacji, pomysł opracowania koncepcji roli supervisora dla oceny wartości danej metody/narzędzia, organizację Small Group Meeting jako spotkania poświęconego certyfikowaniu w zakresie psychologii pracy i organizacji oraz inne działania, których celem jest wzmocnienie pozycji psychologii pracy i organizacji w Polsce. Kolejne zebranie Zarządu zaplanowano na 15 października 2018.

23 kwietnia 2018 r. w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbyło się seminarium naukowe na temat mediacji w konfliktach zbiorowych podsumowujące międzynarodowy projekt naukowy pt. „New European Industrial Relations (NEIRE) – Mediation system effectiveness for collective organizational conflicts: A comparative study in Europe”. Wydarzenie było objęte Patronatem PSPO.

Seminarium naukowe na temat mediacji w konfliktach zbiorowych
(23 kwietnia 2018)

W poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w sali seminaryjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a, poziom 2) rozpocznie się seminarium naukowe pt. ?Trzy dekady mediacji w konfliktach zbiorowych w Polsce. Konstruktywna interwencja czy obligatoryjna uciążliwość??, będące podsumowaniem międzynarodowego projektu pt. ?New European Industrial Relations (NEIRE) ? Mediation system effectiveness for collective organizational conflicts: A comparative study in Europe?.

Liderem i międzynarodowym koordynatorem trzeciej edycji projektu NEIRE jest Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), a jego wykonawcami w Polsce byli prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik (kierownik) oraz dr Małgorzata Chrupała-Pniak i mgr Michał Brol ? pracownicy Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji Uniwersytetu Śląskiego.

Patronat nad wydarzeniem objęło Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji (PSPO). Formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu dostępny jest pod adresem: https://goo.gl/forms/3SZuGWG2K5doQ1rv2.

Program seminarium (pdf, 320,93 kB)

Zapraszamy do lektury książki „KOMPETENCJE OSOBOWOŚCIOWE I TWÓRCZE. Psychologiczne uwarunkowania kreatywności pracowników” autorstwa członkiń PSPO – profesor Barbary Mróz oraz profesor Agaty Chudzickiej-Czupały.

Chociaż na rynku wydawniczym istnieje wiele prac poświęconych problematyce twórczości, książka ta stanowi pozycję wyróżniającą się. Otrzymaliśmy w niej sporą dawkę wiedzy o tym, czym są kompetencje osobowościowe i twórcze człowieka pracującego oraz kiedy i w czym mogą mu one być pomocne. Praca warta jest publikacji, gdyż wnosi nowy wkład w rozumienie analizowanych zagadnień (prof. dr hab. Augustyn Bańka, Uniwersytet SWPS ? z recenzji)

Więcej informacji: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2718&

Polecamy Państwa uwadze autorską książkę dr Małgorzaty Chrupały-Pniak, Sekretarz PSPO. Praca prezentuje autorski interdyscyplinarny model kompetencji relacyjnej w ramach współpracy gospodarczej. Nowością jest wprowadzenie do modelu, obok zmiennych ekonomicznych, dodatkowych zmiennych psychologicznych. Celem publikacji jest zintegrowanie teorii i koncepcji z obszaru nauk o zarządzaniu z dorobkiem współczesnej psychologii. W pierwszej części pracy przedstawione zostały teoretyczne podstawy współpracy międzyorganizacyjnej na poziomie przedsiębiorstwa, zespołów zaangażowanych w kooperację i jednostkowym (kierowniczym i pracowniczym). W drugiej części w oparciu o wyniki badań własnych autorka buduje psychologiczny portret kierownika, pracownika i zespołu zaangażowanych w międzyorganizacyjną współpracę. Informacje można odnaleźć na stronie http://www.ksiegarnia.difin.pl/index.php?id=3077

Zapraszamy do lektury książki dr. Łukasza Baki pt. „Zachowania kontrproduktywne w pracy. Dlaczego pracownicy szkodzą organizacji?”. Dr Łukasz Baka jest psychologiem i pedagogiem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB w Warszawie.

Co sprawia, że pracownicy szkodzą organizacji? Jakie motywy nimi kierują? Czy zachowania szkodliwe są wynikiem oddziaływań czynników środowiska pracy, czy też względnie trwałych dyspozycji psychicznych?

Autor książki od dawna poszukuje odpowiedzi na te i podobne pytania. Swoje przemyślenia, obserwacje, a także wyniki badań zawarł w niniejszej monografii. Książka podejmuje zagadnienie zachowań kontrproduktywnych w pracy.

Chociaż na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w światowej literaturze psychologicznej obserwuje się wzmożone zainteresowanie tą problematyką, w Polsce rzadko jest ona podejmowana. Powołując się na klasyczne ujęcia tematu, jak również na wyniki najnowszych badań, dr Łukasz Baka przedstawia sposoby konceptualizacji problemu, modele teoretyczne, typologie, metody pomiaru, a także organizacyjne i osobowościowe wyznaczniki zachowań kontrproduktywnych. Następnie prezentuje serię sześciu własnych badań w różnych grupach zawodowych, których wspólnym celem było poznanie mechanizmów rozwoju tego typu zachowań.

Książka adresowana jest zarówno do pracowników naukowych i studentów specjalizujących się w psychologii pracy i organizacji, jak i do praktyków na co dzień zajmujących się zarządzaniem personelem ? menedżerów, liderów grup, specjalistów działów kadr.

Więcej informacji: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2681