Spotkanie_Local_GroupW związku z deklarowaną w ramach różnych gremiów potrzebą wzmocnienia roli i poczucia tożsamości psychologów pracy i organizacji, specjaliści tej dziedziny ze Śląska zaproponowali inicjatywę tzw. Local Groups, zainspirowaną rosnącą na świecie liczbą małych lokalnych grup psychologów pracy i organizacji. Grupom tym przyświeca wspólna idea promocji psychologii w biznesie, a w szczególności wspieranie dobrych metod i praktyk, łączenie osiągnięć naukowych z ich praktycznym zastosowaniem. Spotkania lokalnych grup psychologów pracy i organizacji sprzyjają budowaniu relacji opartych na „networkingu biznesowym”. Idea ta sprawdziła się na całym świecie, m.in. w postaci bardzo prężnie działającej grupy Metro w Nowym Jorku.

Pierwsze w Polsce tego typu branżowe spotkanie poświęcone potrzebie wzmocnienia roli i poczucia tożsamości psychologów pracy i organizacji odbyło się 28 maja 2015 roku w Katowicach. Inicjatywa Marka Drąga i Barbary Kożusznik przyciągnęła w równym stopniu badaczy, naukowców jak i praktyków HR (specjalistów, managerów). Projekt ma charakter nieformalnych, bezpłatnych biznesowo-towarzyskich spotkań w małych lokalnych grupach psychologów pracy i organizacji, których łączą idee charakterystyczne dla „Local group”. Zgodnie z założeniami leżącymi u podstaw działania Local group, inicjatywa będzie kontynuowania. Znany jest już termin kolejnego spotkania – 9 lipca 2015 roku w Katowicach. Wszystkich zainteresowanych udziałem w tym, bądź kolejnym spotkaniu zapraszamy serdecznie do kontaktu. Chcesz dowiedzieć się więcej o „localsach”? Informacji udziela Marek Drąg, e-mail: marek_drag@wp.pl.

Marek Drąg psycholog pracy i organizacji z Katowic zaprosił do udziału w pierwszym w Polsce spotkaniu pt. „Idea local group – jak promować psychologię w biznesie”. Program spotkania poświęconego „Local group” koncentrował się na 3 kluczowych tematach:

  • fenomenie rozwoju „Localsów” na świecie,
  • różnorodność form działania lokalnych grup i korzyści związanych z uczestnictwem,
  • promocji idei „Local group” m.in.  przez członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Alliance for Organizational Psychology, oraz możliwe relacje z International Association of Applied Psychology (IAAP), and European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP)

Zarówno w ocenie organizatorów, jak i uczestników spotkania, wydarzenie okazało się sukcesem, idea spotkań skierowanych dla wąskiego grona profesjonalistów okazała się bardzo interesująca zarówno dla badaczy, naukowców jak i praktyków.

Informacje na ten znajdują się również na stronie Alliance for Organizational PSYCHOLOGY www.allianceorgpsych.org

Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabraknąć analizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu patologiom organizacji. Czytelnika zainteresują takie zagadnienia, jak: uczciwość w sferze finansów i patologie dotyczące życia akademickiego, nieprawidłowości w rachunkowości, polityce i bezpieczeństwie narodowym. Bezcenne są rozważania na temat problemów w policji, geodezji oraz w zamówieniach publicznych. Nie zapomniano również o fizjoterapii, informatyce i public relations. Należy podkreślić, że prezentowana książka jest antologią, można ją zatem czytać rozdział po rozdziale lub według własnych, wybranych zainteresowań. Wszystko to sprawia, że publikacja – jak zauważa jeden z jej recenzentów – „jest ze wszech miar pożądaną pozycją na polskim rynku wydawniczym”.

Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na II Międzynarodową Konferencję pt. „Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci”, która odbędzie się w dniach 8-10 października 2015 roku w Gmachu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ul. Bernardyńska 3). Konferencja jest skierowana do samodzielnych pracowników naukowych, studentów i doktorantów historii oraz innych kierunków humanistycznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2015 roku. Prosimy o nadsyłanie ich na adres sukces.historia@upjp2.edu.pl. Więcej na temat konferencji oraz publikacji na stronie konferencji.

Na stronach Wydawnictwa Naukowego Texter opublikowana została książka Szef X – Pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Wśród autorów publikacji jest dr hab. Barbara Mróz, prof. w UZZM. Książkę tworzy sześć rozdziałów: Rodzic i dziecko czy partnerzy? Różnice generacyjne w relacjach szef-pracownik z perspektywy kontraktu psychologicznego, Pokolenie X i Y – podobieństwa i różnice w osobowości i hierarchii wartości między kierownikami a pracownikami na tle poczucia jakości życia, Menedżerowie edukacji czyli w stronę efektywnego zarządzania pokoleniem Y. O uwarunkowaniach i nowych wyzwaniach edukacyjnych, Motywowania i wynagradzania pokolenia Y
Uelastyczniania systemów płacowych jako nowy trend wynagradzania pracowników przed 30-stym rokiem życia, Język „wyluzowanych”. O międzypokoleniowej (nie)komunikacji
1. Wstęp. Post-pokolenie?, Pokolenie X i Y w mikroprzedsiębiorstwie. Mezalians, czy szansa na rozwój organizacji?

Rozwój partnerstwa z praktykami biznesu. Szkolenia, staże, doradztwo i coaching kariery. Współpraca z 69 firmami krajowymi i zagranicznymi, 382 staże, 1296 godzin szkoleń oraz ponad 500 godzin doradztwa zawodowego dla studentów. To tylko część efektów programu realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Już 5 maja odbędzie się konferencja podsumowującą projekt „Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program rozwoju WZ UŁ” i prezentująca wszystkie jego rezultaty.

13 czerwca 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173 w Łodzi odbędzie się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Etos pracy w literaturze i kulturze”. Wydarzenie służyć ma przyjrzeniu motywom związanym z pracą w literaturze i kulturze polskiej różnych epok. Organizatorem jest Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej przy Katedrze Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, a zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2015 roku. Więcej informacji na stronie: http://staropolanie.uni.lodz.pl/

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Solidarność zobowiązuje”? Ruch związkowy i transformacja z perspektywy kobiet, która odbędzie się 11 czerwca 2015 roku na WNPiD. Celem konferencji jest dyskusja na temat wkładu kobiet działających w „Solidarności” w funkcjonowanie ruchu społecznego, a także podjęcie refleksji nad nieznaczną reprezentacją liderek i działaczek w życiu politycznym po 1989 roku. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 2015 roku. Więcej informacji: http://wnpid.amu.edu.pl/pl/125-dla-kandydata/rekrutacja-informacje/2982-zgloszenia-na-konferencje-solidarnosc-zobowiazuje-ruch-zwiazkowy-i-transformacja-z-perspektywy-kobiet.html

Celem książki jest wskazanie na rolę i znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu organizacjami, a szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Publikacja może być wykorzystywana przez osoby zainteresowane podejmowaniem badań empirycznych w dużych i średnich organizacjach usługowych i produkcyjnych. Jej odbiorcami mogą być studenci kierunków biznesowych oraz kadra kierownicza współczesnych organizacji. W szczególny sposób Autor adresuje treści pracy do korporacyjnej kadry kierowniczej.

Nie da się zrozumieć fenomenu czasu bez uwzględnienia różnorodności sposobów jego doświadczania, wynikających z uwarunkowań psychologicznych i różnic indywidualnychmiędzy ludźmi (m.in. w zakresie cech osobowości, motywacji, chronotypu). Te uwarunkowania i różnice determinują postawy pracowników wobec czasu pracy. Więcej informacji o publikacji znajduje się na stronie Wydawnictwa Difin.

Książka pod redakcją naukową Renaty Oczkowskiej i Urszuli Bukowskiej zwraca uwagę na to, że rozwój zasobów ludzkich jest niejednokrotnie postrzegany w kategoriach inwestycji. Nie zawsze jednak przebiega on na tyle sprawnie i skutecznie, by uzasadnione było takie jego postrzeganie. Dlatego też w niniejszej publikacji Autorzy zwrócili uwagę na różne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, przyczyniające się do wzrostu jego efektywności.