Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej oraz Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu zapraszają do udziału w II Konferencji Psychologii Pozytywnej, która odbędzie się w Poznaniu w terminie 12-14 maja 2016 r.

Celem konferencji jest propagowanie idei psychologii pozytywnej w nauce i praktyce. Dlatego oferta konferencji skierowana jest zarówno do społeczności akademickiej (naukowców i studentów) jak i do praktyków pracujących w różnych obszarach, w których wiedza z psychologii pozytywnej może być przydatna. Organizatorzy zachęcają do podejmowania zagadnień dotyczących efektywnego, wartościowego  i satysfakcjonującego funkcjonowania człowieka w bardzo różnych kontekstach: zdrowia, rozwoju osobistego, edukacji, pracy zawodowej, funkcjonowania w rodzinie, funkcjonowania społecznego, realizowania swoich pasji.

Konferencja będzie miała formułę konferencji ogólnopolskiej, z wykładowym językiem polskim. Swój udział potwierdzili także goście zagraniczni, których wykładów posłuchamy. Będą to Amy Wrzesniewski (obszar psychologii organizacji) oraz Ryan Niemiec (obszar rozwoju osobistego).

Zgłoszenie czynnego udziału (referaty, warsztaty, plakaty) możliwe będzie do 01.02.2016.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do rejestrowania się na stronie konferencji:

http://www.konferencja-psych-pozyt.pl

Podczas całego dnia wystąpień i dyskusji udało się osiągnąć cel konferencji, jakim było omówienie szczególnych wyzwań naszych czasów wymagających kreatywności, innowacyjności i współpracy. Niezwykle ważne jest dzisiaj wykorzystanie talentów kobiet na stanowiskach kierowniczych i wspieranie ich w rozwiązywaniu bieżących problemów wynikających z ogromnego zaangażowania, obciążenia i poświęcenia podejmowanym działaniom. Wszystko to powoduje,  że kobiety pełniące wysokie stanowiska kierownicze są szczególną grupą zawodową z jednej strony przeżywającą ogromne sukcesy i przyczyniającą się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa, z drugiej zaś mającą problemy m.in. dotyczące obciążenia rolą zawodową, wielości zadań, możliwego zbytniego poświęcania się obowiązkom jak również przezwyciężania barier i stereotypów w pełnieniu roli kierowniczej. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym podsuwaniem konferencji Women at the TOP – Raport

DSC_04616 października 2015 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyła się konferencja poświęcona roli i znaczeniu kobiet pełniących wysokie stanowiska kierownicze pt. „Women at the Top”. Było to drugie seminarium z planowanego międzynarodowego cyklu spotkań w Europie. Poprzednie odbyło się w Coventry University w Wielkiej Brytanii w maju tego roku.

Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji, International Association of Applied Psychology (IAAP) – DIVISION 1: Work and Organizational Psychology, Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Partnerem konferencji była strona znaneekspertki.pl. Patronat Honorowy objęli Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania prof. dr hab.  Małgorzata Fuszara oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Na zaproszenie prof. zw. dr hab. Barbary Kożusznik, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, w wydarzeniu wzięły udział m.in.: prof. Virginia Schein z Gettysburg College w USA – światowej sławy profesor zarządzania i psychologii, która od wielu lat zajmuje się badaniami związanymi z funkcjonowaniem kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych, prof. Rosalind Searle – dyrektor Centre for Trust, Peace and Social Relations oraz Danuta Pieter – dyrektor Fundacji Bernadette Chirac Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France.

Zapraszamy do fotoreportażu z konferencji: http://www.us.edu.pl/konferencja-pt-women-top-1.

Spotkanie_Local_GroupW związku z deklarowaną w ramach różnych gremiów potrzebą wzmocnienia roli i poczucia tożsamości psychologów pracy i organizacji, specjaliści tej dziedziny ze Śląska zaproponowali inicjatywę tzw. Local Groups, zainspirowaną rosnącą na świecie liczbą małych lokalnych grup psychologów pracy i organizacji. Grupom tym przyświeca wspólna idea promocji psychologii w biznesie, a w szczególności wspieranie dobrych metod i praktyk, łączenie osiągnięć naukowych z ich praktycznym zastosowaniem. Spotkania lokalnych grup psychologów pracy i organizacji sprzyjają budowaniu relacji opartych na „networkingu biznesowym”. Idea ta sprawdziła się na całym świecie, m.in. w postaci bardzo prężnie działającej grupy Metro w Nowym Jorku.

Pierwsze w Polsce tego typu branżowe spotkanie poświęcone potrzebie wzmocnienia roli i poczucia tożsamości psychologów pracy i organizacji odbyło się 28 maja 2015 roku w Katowicach. Inicjatywa Marka Drąga i Barbary Kożusznik przyciągnęła w równym stopniu badaczy, naukowców jak i praktyków HR (specjalistów, managerów). Projekt ma charakter nieformalnych, bezpłatnych biznesowo-towarzyskich spotkań w małych lokalnych grupach psychologów pracy i organizacji, których łączą idee charakterystyczne dla „Local group”. Zgodnie z założeniami leżącymi u podstaw działania Local group, inicjatywa będzie kontynuowania. Znany jest już termin kolejnego spotkania – 9 lipca 2015 roku w Katowicach. Wszystkich zainteresowanych udziałem w tym, bądź kolejnym spotkaniu zapraszamy serdecznie do kontaktu. Chcesz dowiedzieć się więcej o „localsach”? Informacji udziela Marek Drąg, e-mail: marek_drag@wp.pl.

Marek Drąg psycholog pracy i organizacji z Katowic zaprosił do udziału w pierwszym w Polsce spotkaniu pt. „Idea local group – jak promować psychologię w biznesie”. Program spotkania poświęconego „Local group” koncentrował się na 3 kluczowych tematach:

  • fenomenie rozwoju „Localsów” na świecie,
  • różnorodność form działania lokalnych grup i korzyści związanych z uczestnictwem,
  • promocji idei „Local group” m.in.  przez członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Alliance for Organizational Psychology, oraz możliwe relacje z International Association of Applied Psychology (IAAP), and European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP)

Zarówno w ocenie organizatorów, jak i uczestników spotkania, wydarzenie okazało się sukcesem, idea spotkań skierowanych dla wąskiego grona profesjonalistów okazała się bardzo interesująca zarówno dla badaczy, naukowców jak i praktyków.

Informacje na ten znajdują się również na stronie Alliance for Organizational PSYCHOLOGY www.allianceorgpsych.org

Książka ma na celu zrozumienie zachowań patologicznych, które wpływają destrukcyjnie na rozwój społeczny i gospodarczy. Pierwsze rozdziały poświęcone zostały patologiom z perspektywy socjologicznej, prawnej oraz krytycznego nurtu zarządzania. Czytelnik może zapoznać się z problematyką mobbingu i konformizmu. W książce nie mogło zabraknąć analizy rozwiązań służących przeciwdziałaniu patologiom organizacji. Czytelnika zainteresują takie zagadnienia, jak: uczciwość w sferze finansów i patologie dotyczące życia akademickiego, nieprawidłowości w rachunkowości, polityce i bezpieczeństwie narodowym. Bezcenne są rozważania na temat problemów w policji, geodezji oraz w zamówieniach publicznych. Nie zapomniano również o fizjoterapii, informatyce i public relations. Należy podkreślić, że prezentowana książka jest antologią, można ją zatem czytać rozdział po rozdziale lub według własnych, wybranych zainteresowań. Wszystko to sprawia, że publikacja – jak zauważa jeden z jej recenzentów – „jest ze wszech miar pożądaną pozycją na polskim rynku wydawniczym”.

Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na II Międzynarodową Konferencję pt. „Jak osiągnąć sukces? Kariery w Europie na przestrzeni stuleci”, która odbędzie się w dniach 8-10 października 2015 roku w Gmachu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (ul. Bernardyńska 3). Konferencja jest skierowana do samodzielnych pracowników naukowych, studentów i doktorantów historii oraz innych kierunków humanistycznych. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2015 roku. Prosimy o nadsyłanie ich na adres sukces.historia@upjp2.edu.pl. Więcej na temat konferencji oraz publikacji na stronie konferencji.

Na stronach Wydawnictwa Naukowego Texter opublikowana została książka Szef X – Pracownik Y. Wyzwania w zarządzaniu pokoleniem Y. Wśród autorów publikacji jest dr hab. Barbara Mróz, prof. w UZZM. Książkę tworzy sześć rozdziałów: Rodzic i dziecko czy partnerzy? Różnice generacyjne w relacjach szef-pracownik z perspektywy kontraktu psychologicznego, Pokolenie X i Y – podobieństwa i różnice w osobowości i hierarchii wartości między kierownikami a pracownikami na tle poczucia jakości życia, Menedżerowie edukacji czyli w stronę efektywnego zarządzania pokoleniem Y. O uwarunkowaniach i nowych wyzwaniach edukacyjnych, Motywowania i wynagradzania pokolenia Y
Uelastyczniania systemów płacowych jako nowy trend wynagradzania pracowników przed 30-stym rokiem życia, Język „wyluzowanych”. O międzypokoleniowej (nie)komunikacji
1. Wstęp. Post-pokolenie?, Pokolenie X i Y w mikroprzedsiębiorstwie. Mezalians, czy szansa na rozwój organizacji?

Rozwój partnerstwa z praktykami biznesu. Szkolenia, staże, doradztwo i coaching kariery. Współpraca z 69 firmami krajowymi i zagranicznymi, 382 staże, 1296 godzin szkoleń oraz ponad 500 godzin doradztwa zawodowego dla studentów. To tylko część efektów programu realizowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Już 5 maja odbędzie się konferencja podsumowującą projekt „Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy – Program rozwoju WZ UŁ” i prezentująca wszystkie jego rezultaty.

13 czerwca 2015 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173 w Łodzi odbędzie się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Etos pracy w literaturze i kulturze”. Wydarzenie służyć ma przyjrzeniu motywom związanym z pracą w literaturze i kulturze polskiej różnych epok. Organizatorem jest Koło Naukowe Literatury i Kultury Staropolskiej przy Katedrze Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, a zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2015 roku. Więcej informacji na stronie: http://staropolanie.uni.lodz.pl/

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Solidarność zobowiązuje”? Ruch związkowy i transformacja z perspektywy kobiet, która odbędzie się 11 czerwca 2015 roku na WNPiD. Celem konferencji jest dyskusja na temat wkładu kobiet działających w „Solidarności” w funkcjonowanie ruchu społecznego, a także podjęcie refleksji nad nieznaczną reprezentacją liderek i działaczek w życiu politycznym po 1989 roku. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 kwietnia 2015 roku. Więcej informacji: http://wnpid.amu.edu.pl/pl/125-dla-kandydata/rekrutacja-informacje/2982-zgloszenia-na-konferencje-solidarnosc-zobowiazuje-ruch-zwiazkowy-i-transformacja-z-perspektywy-kobiet.html