VII edycja konferencji z cyklu „Psychologia-Konsumpcja-Jakość życia” organizowana na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się 16-17 października 2020 r. pod hasłem „Sens życia – sprzedam, kupię, zamienię”. Głównym organizatorem jest Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konferencji jest integracja podejść, prezentacja rezultatów badań i wymiana myśli badaczy zainteresowanych zachodzącymi we współczesnym świecie procesami związanymi z szeroko pojętą sferą konsumpcji oraz ich wpływem na życie jednostki. Hasłem przewodnim najbliższej konferencji jest sens życia i jego poszukiwanie. Więcej informacji na stronie: http://www.konsumpcja.ug.edu.pl/

26 i 27 września 2019 w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja „Psychologia pracy i organizacji w kontekście wyzwań świata, Europy i Ustawy 2.0”. W spotkaniu wzięło udział 30 członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji reprezentujących wszystkie ośrodki w kraju. Wydarzenie było okazją do podsumowania ostatnich działań PSPO, takich jak Small Group Meeting w Warszawie (11-13.09.2019). Podczas obrad omówiono również diagnozę problemów badawczych, promocję najlepszych praktyk w psychologii pracy i organizacji, wyzwania kształcenia w tej dyscyplinie (m.in. certyfikacja EuroPsy i ZSK) oraz zagadnienia współpracy krajowej i zagranicznej. Zapowiedziana została również organizacja międzynarodowego kongresu EAWOP w Polsce w 2023 roku.

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji zapraszają na IV zjazd naukowy. Odbędzie się on 21-23 maja 2020 w Uniwersytecie Warszawskim (kampus Ochota). Zgłoszenia przyjmowane są do 20 grudnia 2019.

Od ponad stu lat psychologowie, zarówno naukowcy jak i praktycy interesowali się obszarem pracy i przekładali wiedzę naukową na różnego rodzaju interwencje, podnoszące dobrostan pracowników i organizacji. Współcześnie psychologowie organizacji dysponują szeroką wiedzą o funkcjonowaniu osób w pracy, ludzi jako członków grup i organizacji jako całych zbiorowisk ludzkich. Mamy nadzieję, że podzielimy się tą wiedzą w trakcie IV zjazdu naukowego Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

Hasło zjazdu – „Człowiek – Ludzie – Organizacja” – pokazuje wielość perspektyw, jaką mają koncepcje i badania psychologii organizacji. „Człowiek” to zainteresowanie osobowymi źródłami funkcjonowania i osobowymi zyskami i kosztami różnego rodzaju zachowań. „Ludzie” to perspektywa grupowa, zainteresowanie motywami do funkcjonowania w grupie, sposobami takiego funkcjonowania i różnymi zjawiskami, które ono generuje. „Organizacja” to zainteresowanie działaniem całych firm, postawami, jakie kształtują się w odpowiedzi na politykę personalną firmy i konsekwencjami funkcjonowania organizacji jako całości dla dobrostanu pracowników. W psychologii organizacji zazwyczaj te trzy perspektywy występują jednocześnie. Organizacja tworzy kontekst sytuacyjny, w którym pojawiają się zachowania lub postawy konkretnego człowieka, ale przecież organizację tworzą ludzie, których zachowania i postawy są tego kontekstu źródłem.

Przyjmując taką szeroką perspektywę chcemy zachęcić do udziału w Zjeździe badaczy i praktyków o zróżnicowanych zainteresowaniach.

Więcej informacji na stronie konferencji: http://4zjazdpspo.psych.uw.edu.pl/

W psychologii pracy funkcjonują dwa pojęcia związane z dopasowaniem: dopasowanie człowiek-praca (person-job fit) i dopasowanie człowiek-organizacja (person-organization fit). W trakcie niedawnego popularyzatorskiego wykładu dr Agnieszka Czerw opowiedziała czym one są i w jaki sposób ten fitness jest związany z dobrostanem czy szczęściem człowieka w sytuacji pracy zawodowej. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=C24lLE-Q52g

Zapraszamy do uczestnictwa w EAWOP Small Group Meeting pod tytułem “Ethical issues in psychological assessment in organizational context”, które będzie odbywać się 11 – 13 września 2019 na Uniwersytecie Warszawskim. Spotkanie w formule Small Group Meeting poświęcone jest szeroko rozumianym problemom etycznym, jakie w swojej działalności napotykają psychologowie organizacji i pracy. Szczegółowy opis spotkania dostępny jest na stronie EAWOP: http://www.eawop.org/news/eawop-sgm-call-for-papers-ethical-issues-in-psychological-assessment-in-organizational-context Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 czerwca bieżącego roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: SGM.Ethic@psych.uw.edu.pl

„Psychologia (nie)codzienna)” autorstwa Marty Stasiły-Sieradzkiej (Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji) i Anety Sokół-Siedlińskiej prezentuje kalejdoskop 21 tematów odnoszących się do aktualnych problemów społecznych, powszechnie dyskutowanych na forach internetowych oraz komentowanych medialnie, przedstawiając je przez pryzmat współczesnej wiedzy psychologicznej. Odwołując się do rezultatów badań z zakresu psychologii społecznej, rozwojowej, wychowawczej, ewolucyjnej czy psychologii pracy i organizacji oraz czerpiąc także z innych dyscyplin nauki, popularyzuje wiedzę i skłania do refleksji nad problemami współczesnego człowieka. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, w tym osób rozważających wybór psychologii jako kierunku studiów, nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów.

LETNIA SZKOŁA PSYCHOLOGII PRACY, ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA organizowana jest przez Instytut Psychologii UAM w Poznaniu oraz Instytut Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji. Ma na celu stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń studentów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, z zakresu szeroko pojętej psychologii pracy i organizacji. Program Szkoły obejmuje warsztaty umiejętności menedżerskich oraz spotkania z psychologami-praktykami i przedstawicielami pracodawców. Letnia Szkoła stwarza wyjątkową okazję do poznania osób zainteresowanych rozwojem naukowym i przyszłą karierą zawodową w tym obszarze psychologii.

W roku 2019 Letnia Szkoła nosi tytuł „Jestem w pracy”. Odbędzie się w dn. 16-20 września k. Zielonej Góry (Dwór Kolesin). Program tegorocznych warsztatów koncentruje się na umiejętnościach pracy w zespole i umiejętnościach rozwiązywania trudnych sytuacji relacyjnych.

Pragniemy zaprosić do udziału w Szkole wszystkich studentów (od drugiego roku studiów) zainteresowanych problematyką psychologii pracy, organizacji i zarządzania. Udział w Szkole jest bezpłatny, jednak z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, liczba uczestników będzie ograniczona. Rekrutacja będzie prowadzona na podstawie odpowiedzi na trzy pytania w formularzu zgłoszeniowym.

Więcej informacji oraz formularz rekrutacji na stronie: http://letniaszkolappoiz.amu.edu.pl/

Psychologowie i specjaliści HR, którzy zajmują się diagnozą za pomocą testów mogą starać się o Certyfikat dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji. Pierwsze Certyfikaty zostały wręczone 25 maja 2018r na specjalnej sesji w trakcie III Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji w Lublinie.

Korzyści płynące z obiektywnego certyfikowania kompetencji zawodowych odnoszą zarówno osoby certyfikowane, jak i ich klienci. Przede wszystkim Certyfikat poświadcza poziom kwalifikacji i motywuje do rozwoju zawodowego, w celu jego zdobycia. Grono osób certyfikowanych pozwala na zbudowanie społeczności użytkowników testów, a przez to podnoszenie jakości usług w obszarze HR. Dla klientów, szukających osoby mogącej przeprowadzić badanie testami Certyfikat dostarcza kryterium wyboru usługodawcy. W ramach procedur kontroli jakości procesów personalnych wymagane jest niezależne poświadczenie kompetencji osoby odpowiedzialnej za stosowanie testów psychologicznych.

Certyfikat europejski może być przyznawany na trzech poziomach, ale polska komisja certyfikacyjna zdecydowała o wdrożeniu poziomu 2 i 3.

O Certyfikat poziomu 2 starać się mogą osoby bez wykształcenia psychologicznego. Poświadcza on profesjonalne kompetencje w zakresie stosowania testów w badaniach (bez konstruowania nowych testów), prowadzenia badania testami oraz interpretowania wyników testów, do których używania posiada się oddzielne uprawnienia. Poza tym zakresem osoba certyfikowana jest zobowiązana do praktykowania pod nadzorem użytkownika poziomu 3.

Certyfikat poziomu 3 może zostać przyznany wyłącznie osobom z wykształceniem psychologicznym. Poświadcza on profesjonalne kompetencje w zakresie planowania i prowadzenia badania testami oraz interpretowania wyników testów, stosowania testów w badaniach i konstrukcji nowych testów, a także szkolenia użytkowników testów i prowadzenia konsultacji i doradztwa w zakresie stosowania testów. Oznacza to, że osoba certyfikowana jest kompetentna do praktykowania samodzielnie w szerokim zakresie warunków w kontekście pracy i organizacji.

Procedura uzyskiwania Certyfikatu zawiera w pierwszym kroku złożenie odpowiednich dokumentów, poświadczających poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe i inne wymagania podstawowe. W kroku drugim kandydat do Certyfikatu otrzymuje opis przypadku, którego analizę przedstawia komisji certyfikującej, a następnie omawia w trakcie spotkania z komisją.

Dokładne informacje, dotyczące Certyfikatów i procedury ich uzyskiwania są dostępne na http://nac.psychologia.pl/

Spotkanie PSPO w Warszawie

Kategoria: Wiadomości

26 Lis 2018

23 listopada w Warszawie w budynku Uniwersytetu Warszawskiego, na Wydziale Psychologii odbyło się spotkanie samodzielnych pracowników reprezentujących subdyscyplinę psychologia pracy i organizacji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji. Na spotkaniu dokonaliśmy diagnozy problemów badawczych związanych z psychologią pracy i organizacji w kontekście wyzwań Świata, Europy i Ustawy 2.0 i podjęliśmy próbę określenia kierunków dalszych działań – kontynuowania wartościowych tematów badawczych, podjęcia nowych, wzmocnienia współpracy między polskimi ośrodkami i z zagranicą a także publikowania naszych tekstów tak, żeby były czytane także w świecie. Na spotkaniu omówiono też certyfikowanie kierunku kształcenia psychologia oraz specjalizacji psychologia pracy i organizacji w oparciu o projekt EuroPsy i współpracę z EFPA i PTP. Przedyskutowaliśmy możliwość włączenia się PSPO w ten proces w celu zwiększenia wartości i „marki” psychologów wykształconych na certyfikowanych uczelniach.

Kategoria: Wiadomości

23 Lis 2018

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zaprasza na dwudniowe szkolenie (3-4 grudnia 2018) skierowane do psychologów rozpoczynających lub planujących pracę w obszarze psychologii pracy i organizacji. Szczególnie przydatne dla osób, które chcą wykorzystywać testy psychologiczne w swojej praktyce zawodowej i budować spójną politykę stosowania ich w procesach personalnych (selekcja, rekrutacja, rozwój). Więcej informacji: https://pl-pl.facebook.com/events/1719574148146741/